Growth 30%

Growth 10% Booking on Website

8 เดือนในการทำงาน สร้าง ยอดขายจากการจอง Website เพิ่มมากขึ้นกว่า 10 % จากปีที่ผ่านมา รวมถึง สร้างยอดจองล่วงหน้าไปแล้วมากกว่า 10 % ในเดือนมกราคม 2556

 

customer

 

ฐานลูกค้าจากคนไทยเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจ สร้าง การรับรู้ของคนไทย ให้ใช้รถยนต์โดยการเช่ารถ มากกว่าใช้ Brand ของต่างประเทศ

Leave a Comment