Theme Gallery ที่พร้อมใช้งานใน Google data Studio

May 14, 2020 at 9:12 am
Template Gallery ใน Google Data Studio
Theme Gallery ที่พร้อมใช้งานใน Google data Studio

ความง่าย ความสวยงามของ Google Data Studio มันมาพร้อมกับ Partner ที่ทำ Template สำเร็จรูปไว้แล้ว อย่างเช่น Supermetrics ได้ออกแบบการใช้งานไว้ เพียงแค่ User Template ก็จะได้ Template ที่สวยงามแล้ว

Supermetrics มี Template ให้เชื่อมต่อ และใช้งานใน Feature ได้ 14 วัน ถ้าใช้มากกว่านั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หมวดการใช้งานมีตั้งแต่

Advertising โฆษณาใน Platform ต่าง ๆ

Template ต่าง ๆ ใน Supermetric

Web Analytics ก็มีให้ใช้งาน เช่น Bing Webmaster ทำการเชื่อมต่อผ่าน API ก็ทำ Report ได้ทันที

Template Gallery ใน Google Data Studio
Template Gallery ใน Google Data Studio

การใช้งานก็เชื่อมต่อผ่าน API ได้ทันที

Template Gallery ใน Google Data Studio
Template Gallery ใน Google Data Studio

เท่าที่ลองใช้งาน ชอบการออกแบบทำ Report เองซะมากกว่า บางอย่างก็ยากจะอธิบายในการทำความเข้าใจกับคนที่กำลังสื่อสารด้วย

Webmaster

Anantachai ittiworapong