Tag: stroytelling

7 หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนดูแล Content Marketing

7 หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนดูแล Content Marketing

7  หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนเขียน Content Marketing รวมถึงการบริหารจัดการ Social Network  และ เนื้อหาบน Website เอาประสบการณ์ตัวเองที่ได้เขียน Content Marketing  ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าที่ทำให้คนรู้จักเป็นอันดับ 1 ใน ระยะเวลาเพียง 2 ปี ต่อยอดมาถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟนที่เติบโตมาเป็นอันดับ 6 ในประเทศไทยมาเล่าแล้วกัน 1.เข้าใจวัตถุประสงค์เนื้อหา Admin Page หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียน Content Marketing …