ขั้นตอนในการสมัคร Pantip.com Account Corporate

October 19, 2018 at 2:04 pm
Pantip Account corporate
Pantip Account corporate

แนวรับที่ดีที่สุดในโลก Online ในการตอบกระทู้ Pantip.com ห้องต่าง ๆ เพื่อแก้ไข Negative feedback ให้ทันท่วงทีไม่กระทบกับ Brand ในระยะยาว เลยแนะนำให้สมัคร Pantip.com Account Corporate ประสานงานให้ทั้ง 2 บริษัท ฯ รวมถึงงานที่ทำในปัจจุบันอยู่ก็ยังใช้ Account Corporate อยู่เลยเอาขั้นตอนการสมัครมาบอกต่อกัน

การสมัครสมาชิกในนามแฝงพิเศษ(ล็อคอินองค์กร/หน่วยงาน) มีขั้นตอนดังนี้

1.  ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อตกลงการใช้ล็อคอินองค์กร (ตามไฟล์แนบ) จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.  รวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
2.2 ใบรับรองจดทะเบียนบริษัท
2.3 ใบมอบอำนาจของบริษัท (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
2.4 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้น
2.5 บันทึกข้อตกลงการใช้ล็อคอินองค์กร (ที่พิมพ์จากข้อ 1)

หลังจากนั้นทำการส่งเอกสารในข้อ 2 ทั้งหมด (ฉบับจริง) มายังเว็บไซต์พันทิปตามที่อยู่ดังนี้
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   Pantip.com
63/4  ซ.อินทามระ 1  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   กรุงเทพฯ
10400

3.  เมื่อทางพันทิปได้รับเอกสารข้างต้นและทำการตรวจสอบแล้ว จะมีอีเมลแจ้งกลับไปค่ะ

หมายเหตุ
1.1 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้ เป็นบันทึกข้อตกลงในลักษณะที่ผู้สมัครจะสามารถใช้ล็อคอินองค์กรได้ เมื่อปรากฎว่ามีการกล่าวถึงหน่วยงาน หรือองค์กรของผู้สมัครโดยตรงเท่านั้น
1.2 ผู้สมัครในบันทึกข้อตกลง จะต้องเป็นผู้ที่ทำการถือบัญชีพันทิปในนามองค์กร โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท
1.3 อีเมลที่จะใช้สมัครสมาชิกล็อคอินองค์กรจะต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยใช้สมัครสมาชิกพันทิปมาก่อน

เอกสารในการ Download 

Webmaster
Anantachai